Overslaan en naar de inhoud gaan

Grondwettelijk Hof: interne overheidscommunicatie mag wel degelijk afgeschermd worden

Het Grondwettelijk Hof laat de nieuwe weigeringsgrond in de Vlaamse openbaarheidsregelgeving ongemoeid. Interne communicatie kan wel degelijk afgeschermd worden als het openbaarheidsbelang niet primeert. De VVJ - die samen met journalismfund.eu en Test Aankoop een annulatieberoep instelde tegen de nieuwe uitzondering - betreurt de verdere uitholling van de grondwettelijk vastgelegde principiële openbaarheid van bestuur.

 

De weigeringsgrond 'interne communicatie' kwam er met de decreetswijzing van 2 juli 2021 en vindt zijn oorsprong in onder meer het Verdrag van Aarhus dat de toegang tot milieu-informatie regelt. De uitzondering is bedoeld om de interne beraadslaging te vrijwaren en te vermijden dat het besluitvormingsproces door inkijk in de interne keuken wordt ondermijnd. Openbaarmaking van interne communicatie kan onder de weigeringsgrond enkel wanneer een hoger openbaar belang dat gebiedt.

 

Om te beginnen acht het Hof de uitzonderingsgrond pertinent om het doel van de decreetgever te bereiken. In tegenstelling tot wat de VVJ beargumenteerde, redeneert het Hof nu dat de nieuwe weigeringsgrond wel degelijk een toegevoegde waarde heeft en dat het te beschermen belang niet wordt gedekt door de bestaande uitzonderingen. Belangenafweging, toetsing in concreto en de motiveringsplicht zijn tot slot de ultieme checks op een al te ruime invulling van de nieuwe uitzondering. Ook het feit dat de nieuwe uitzondering van toepassing is op alle informatie en niet louter op milieu-informatie zoals initieel bedoeld, maakt ze niet onevenredig.

 

Een meer uitvoerige bespreking van het arrest volgt in de volgende editie van De Journalist.

 

Download het arrest: [download id="14004"]

 

(CM)

(Foto: James Arthur Gekiere/BELGA PHOTO)

Onze partners