Overslaan en naar de inhoud gaan

Verzekering beroepsaansprakelijkheid

Verzekering beroepsaansprakelijkheid

De AVBB (VVJ en AJP) heeft een nieuwe groepsverzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid in het kader van de journalistieke beroepsactiviteiten afgesloten, inclusief voor de rechtsbijstand die daarbij nodig is. Hierna vind je info over de dekking en de premieIntekenen op de polis doe je door het toetredingsformulier aan ons te bezorgen via info@journalist.be

1. Verzekeringsnemer

AVBB (Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België)

2. Verzekeraar

AXA Belgium NV, Troonplein 1, 1000 Brussel

3. Verzekerden

Leden van de AVBB (VVJ & AJP) die intekenen en hun premie betalen.

Onder leden van de AVBB (VVJ & AJP) wordt begrepen:
beroepsjournalisten en journalisten van beroep
stagiairs
persmedewerkers (journalisten in bijberoep)

De leden kunnen bezoldigd zijn of zelfstandig, georganiseerd als eenmanszaak dan wel als vennootschap.

4.1 Verzekerde risico’s

4.1.1 Beroepsaansprakelijkheid

De burgerrechtelijke contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid die de verzekerden oplopen wegens schade aan derden en die voortvloeit uit een vergissing, verzuim of onzorgvuldigheid in de uitoefening van de beroepsactiviteiten.

Limiet per schadegeval en per verzekeringsjaar

500.000 euro

50.000 euro voor rechtsbijstand

50.000 euro voor strafrechtelijke bijstand

Vrijstellingen per schadegeval

– Algemene vrijstelling: 500 euro voor zaakschade en onstoffelijke schade

– Specifieke vrijstelling voor schade buiten Europa: 2.500 euro voor zaakschade en onstoffelijke schade

Uitsluitingen ( selectie, zie ook ‘Informatienota‘ onder)

– Schade die voorzienbaar was voor de verzekerde en waarvoor hij geen voorzorgsmaatregelen genomen heeft welke specifiek zijn voor het beroep

– Indien er een andere verzekering is, zal de waarborg pas verleend worden na de interventie en uitputting van de verzekerde bedragen voorzien door deze andere verzekering

– Aansprakelijkheid wegens opzettelijke of frauduleuze overtreding van de wetten, decreten, reglementen en praktijken

– Aansprakelijkheid voor openbaarmaking van beroepsgeheimen of vertrouwelijke informatie en schending van de journalistieke beroepsethiek hieromtrent.

– De verantwoordelijkheid voor het financiële beheer van het kantoor, financiële operaties, het bewaren van geld en waardepapieren, de onvermogendheid om te betalen, verduistering of retentíe van betwiste honoraria

4.1.2 Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Buitencontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid die de verzekerde kan oplopen voor schade aan derden tijdens de exploitatie van de onderneming.

Limiet per schadegeval en per verzekeringsjaar

2.500.000 euro voor letsel- en zaakschade vermengd

2.500.000 euro voor onstoffelijke gevolgschade

500.000 euro voor zuiver onstoffelijke schade

2.500.000 euro voor zaakschade en onstoffelijke schade veroorzaakt door brand, vuur, ontploffing, rook en water

2.500.000 euro voor zaakschade en onstoffelijke gevolgschade veroorzaakt door milieuaantasting en burenhinder

50.000 euro voor rechtsbijstand

Vrijstellingen per schadegeval

– Algemene vrijstelling: 250 euro voor zaakschade en onstoffelijke schade

– Specifieke vrijstelling schade buiten Europa: 2.500 euro voor zaakschade en onstoffelijke schade

5. Premies 

Tip: vergeet de premie niet af te trekken als beroepskost.

5.1 Premie

350 euro per journalist per jaar.

5.2 Extra premie bij optionele dekkingsuitbreiding voor VS/Canada

250 euro per jaar

Uitsluitingen (zie ‘Informatienota‘)

6. Hoe intekenen ?

Stap 1. Print het inschrijvingsformulier inschrijvingsformulier-verzekering-beroepsaansprakelijkheid uit en vul het in.

Stap 2. Stuur het ingevulde en ondertekende toetredingsformulier op naar de VVJ (info@journalist.be) per e-mail.

Stap 3. Na aanvaarding van de inschrijving, kun je de premie via overschrijving betalen (gespreide betaling via domiciliëring is mogelijk op aanvraag).

7. Downloads

Toetredingsformulier collectieve verzekeringspolis journalist

Informatienota collectieve verzekeringspolis journalist

Algemene voorwaarden BA Beroep van de Dienstverleners

8. Contactgegevens makelaar

Nelissen Verzekeringen nv

Luikersteenweg 699

3500 Hasselt

www.nelissenverzekeringen.be

avbb@neli.be

RPR Hasselt 0434.221.686

FSMA 17920A

Onze partners