You are here

Werken via een uitzendkantoor

Vraag: 
Is werken via een uitzendkantoor een oplossing voor beginnende freelancers?

 

Voor zelfstandigen die geregeld langlopende opdrachten vervullen, kan dit een interessante formule zijn. Diverse uitzendkantoren bieden, via een gespecialiseerde afdeling, hun diensten op dat vlak aan.

Het uitgangspunt is dat de zelfstandige vooraf met een opdrachtgever overeenstemming bereikt over het uit te voeren werk, de werktijden, honoraria, onkostenvergoedingen en dies meer. Voor de duur van het project treedt de zelfstandige dan officieel in loondienst bij een uitzendkantoor, dat voor de administratieve en financiële afwikkeling optreedt als schakel tussen opdrachtgever en journalist.

Het uitzendkantoor berekent op basis van het tussen opdrachtgever en journalist afgesproken honorarium een brutoloon waarin ook sociale bijdragen (zowel de patronale als die van de werknemer), fiscale voorheffingen en een vergoeding voor het uitzendkantoor zelf verrekend zijn. Dat bedrag wordt gefactureerd aan de opdrachtgever. Het uitzendkantoor kwijt zich van de betaling van alle sociale en fiscale bijdragen, en betaalt vervolgens het afgesproken honorarium als loon uit aan de ‘zelfstandige’.

De voordelen voor de ‘zelfstandige’ zijn dat hij vrij blijft in het kiezen van opdrachten, zonder dat hij de gebruikelijke administratieve, sociale en fiscale papierwinkel van de zelfstandige moet doorworstelen. Hij heeft officieel het statuut van werknemer, met de belangrijke voordelen op het vlak van vaste betaling en sociale zekerheid (denk aan ziekte, arbeidsongevallen en werkloosheid).

Let wel: het brutoloon dat je via het uitzendkantoor krijgt, mag niet lager zijn dan wat een soortgelijke journalist in vaste dienst bij de opdrachtgever (dagblad, weekblad, radio, tv, enzovoort) ontvangt. Dat is zo geregeld door de wet op de uitzendarbeid. In de praktijk hebben we in het recente verleden gemerkt dat opdrachtgevers en uitzendkantoren wel eens een loopje durven te nemen met die wet. Om niet onder het minimumuurloon te duiken, werd het dagbedrag op de loonfiche gedeeld door een minder aantal uren dan de werkelijk gepresteerde uren, zodat het officiële minimum uurloon alvast op papier toch werd gehaald.

Hou er ook rekening mee dat van het bedrag dat de opdrachtgever betaalt, er hooguit één derde overblijft nadat alle sociale en fiscale lasten en de commissei van het uitzendkantoor zijn betaald.